Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Tekstbureau Deseos

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de opdrachtovereenkomst tussen Tekstbureau Deseos en de opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden in de opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.  

Kwaliteit

  1. Tekstbureau Deseos verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht van de opdrachtgever. 

Proefversie en herziening

2. Van iedere tekst wordt een proefversie aan de opdrachtgever overhandigd in een .WORD bestand. De opdrachtgever geeft hier relevante feedback op. De feedback wordt in de definitieve versie verwerkt door Deseos.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

3. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging of wordt op verzoek eerst apart geoffreerd.

4. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Deseos niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Tekstbureau Deseos heeft wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Offertes

5. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Op basis van het gesprek wordt een vrijblijvende offerte opgesteld. De opdrachtgever dient schriftelijk akkoord te geven alvorens Deseos het gewenste werk verricht.

6. De offerte is gedurende 30 dagen geldig. Bij het uitblijven van een reactie vanuit de opdrachtgever vervalt de aanbieding automatisch. 

Opdracht en opdrachtbevestiging

7. Bij akkoord op de vrijblijvende offerte dient de opdrachtgever die schriftelijk kenbaar te maken aan Tekstbureau Deseos. Na akkoord zal het werk in overeenstemming met de opdracht en op basis van de wensen van de opdrachtgever worden uitgevoerd.

8. Bij het voltooien van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een digitale factuur in PDF-formaat.

9. De betalingstermijn van de factuur is 14 werkdagen.

10. Tekstbureau Deseos behoudt het recht om een vooruitbetaling per bankoverschrijving te eisen.

Vrijwaring

11. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Tekstbureau Deseos tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste nalatigheid van Tekstbureau Deseos.

Aansprakelijkheid

12. Tekstbureau Deseos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste nalatigheid. Voor het geval wordt geoordeeld dat Tekstbureau Deseos geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Deseos jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrechten

13. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Tekstbureau Deseos.

14. Tekstbureau Desedos verleent bij levering het recht voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. De herpublicatie in het overeengekomen medium, de publicatie in enig ander medium en ieder ander gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tekstbureau Deseos. Tekstbureau Deseos behoudt het recht om voor de toestemming voor hergebruik of doorverkoop een vergoeding te eisen. 

15. Het vermelden van Tekstbureau Deseos of diens werknemers als auteur van het aangeleverde werk is niet noodzakelijk als de opdracht is voltooid en door de opdrachtgever is voldaan. 

16. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Tekstbureau Deseos krijgt, kan Tekstbureau Deseos op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

17. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van de leverancier wordt onder meer beschouwd: Publicatie zonder betaling van de factuur, hergebruik van de tekst, gebruik van tekst op ander medium dan op overeengekomen medium, doorverkoop van teksten aan derden, het kopiëren van de door Deseos gecreëerde teksten zonder toestemming.

18. De schadevergoeding voor inbreuk op de auteursrecht bedraagt een starttarief van € 1000,- en € 50,- voor iedere dag dat de opdrachtgever in overtreding is. 

Betaling

19. De opdrachtgever zorgt dat de factuur binnen 14 werkdagen is voldaan. De 14 werkdagen gaan in op de datum van de factuur die door Tekstbureau Deseos is aangeleverd.

20. Bij het uitblijven van een betaling of het niet nakomen van de afspraak, draagt Tekstbureau Deseos de vordering in aan incassobureau DAS te Zwolle.

21. Alle incassokosten en bijkomstige kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Geschillen

22. Op elke overeenkomst tussen Tekstbureau Deseos en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank te Utrecht.